Regulamin

Ewentualne zgłoszenia Reklamacyjne przyjmujemy TYLKO i wyłącznie poprzez formularz, który w razie potrzeby zostanie wysłany droga e-mailowa: etomazzo@o2.pl

Wszystkie produkty oferowane przez naszą firmę objęte są 2 letnia gwarancją, która zapewni Państwu bezpieczeństwo przy zakupie towaru, oraz komfortowe jego użytkowanie.

Jednocześnie informujemy, że każdy produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

Gwarancji i naprawie nie podlegają urządzenia elektroniczne, które zostały uszkodzone w skutek działania użytkownika ( nieautoryzowane programowanie kości FLASH lub innego typu pamięci, niewłaściwą eksploatacja, uszkodzenia mechaniczne ) bądź urządzenia nie posiadające plomb i oznaczeń sprzedawcy.

Zakresem gwarancji nie są objęte czynności należące do obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, konserwacja, oraz czynności związane z konfiguracją sprzętu, instalacją dodatkowych opcji.

W razie jakichkolwiek problemów nasz wyspecjalizowany serwis gwarancyjny dokona wszelkich niezbędnych napraw.

Uprzejmie informujemy, że towary, przesyłane do naprawy gwarancyjnej / wymiany muszą posiadać oryginalne opakowania oraz wszelkie dodatki otrzymane w przesyłce ( Kable / Płyty Cd / Opakowania i inne w zależności od rodzaju sprzętu )

Reklamacje Towarów niekompletnych, bez opisu usterki, oryginału paragonu lub kopii RACHUNKU nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na koszt nadawcy. W przypadku reklamacji NIEZASADNYCH stosujemy identyczną procedurę!

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem zakupów w firmie E-ToMaZZo, klient pokrywa koszty wynikające z dostarczenia reklamowanego przedmiotu do producenta / dystrybutora.

Towar wadliwy bądź reklamowany po pozytywnej ekspertyzie serwisu i spełniający wszystkie wymogi Procedury reklamacyjnej, jest dołączany do najbliższego zamówienia klienta złożonego po ogłoszeniu ekspertyzy przez serwis lub odsyłany na koszt firmy E-ToMaZZo.

Przypominamy również o konieczności załączenia do przesyłanego towaru dokumentów zakupu oraz wypełnionego formularza reklamacyjnego który zostanie wysłany do Państwa droga e-mailową.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: http://allegro.pl/sklep/16045974_e-tomazzo,

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

Sprzedawca – 

DANE FIRMOWE:

NAZWA: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI

ADRESS: ul. 1 Maja 230, 44-340 Godów

NIP: 6472519066

NUMER KONTA:

mBank: 66 1140 2004 0000 3802 6646 8453

REGON: 241436430

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Godów

Numer w rejestrze: nr WDEDG 1775/2009

Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta, ( Nie dotyczy platformy Allegro.pl )

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą –

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

 

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem.

Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
 • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email,
 • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
 • złożenie Zamówienia za pomocą faxu.

 

Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie, (, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2dni.

W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 3 dni ) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

REGULAMIN

 1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są objęte 14-dniową gwarancją satysfakcji. W tym okresie klient może zwrócić nieużywany towar nawet bez podania żadnej przyczyny i otrzymać zwrot pieniędzy.
 2. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt.
 3. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania.
 4. Reklamacje oraz zwroty pieniędzy są realizowane w terminie do 7 dni roboczych.
 5. Nie odpowiadamy za szkody wynikłe w transporcie.
 6. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu na koncie bankowym w ciągu 24h (w uzasadnionych przypadkach czas ten może się nieznacznie przedłużyć).
 7. Jesteśmy legalnie działając firma, wiec masz pewność ze otrzymujesz legalny towar i najwyższej jakości.
 8. Komentarze zawsze wystawiamy po wcześniejszym otrzymaniu komentarza, komentarz wystawiamy w ciągu 30 dni od zakończenia aukcji.
 9. Prowadzimy tylko sprzedaż wysyłkowa, nie ma możliwości odbioru osobistego.
 10. Pieniądze proszę wpłacić na nr. konta podany (podany zostanie w e-mailu), a w tytule przelewu proszę podać TYLKO nick z allegro.
 11. Adres wysyłki należy zmieniać TYLKO na stronie www do której link zostanie przesłany na maila zaraz po zalicytowaniu przedmiotu
 12. NIE ODPOWIADAMY za szkody spowodowane wysłanymi akcesoriami – testujesz na własną odpowiedzialność.
 13.  NIE ODPOWIADAMY za paczki wysłane na błędne (nieaktualne) adresy.
 14. Prowadzimy wyłącznie sprzedaż detaliczną, jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem hurtowej ilości danego towaru to proszę o kontakt telefoniczny 505800785 
 15. Wszystkie zwroty pieniężne realizujemy tylko i wyłącznie na konta bankowe.
 16. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.
 17. Wysyłka zwykłym listem (nie poleconym) na odpowiedzialność kupującego. Na takie przesyłki nie ma potwierdzenia nadania i często giną. Proponujemy przesyłki poczta polecone.

 

§5. REKLAMACJA

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

 • płatność za pobraniem,
 • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 • płatność gotówką (przy odbiorze Produktu),
 • płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. Dotpay, PayU, PayPal etc.
 • płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.

 

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

Produkty wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,g

 

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

umów zawartych w drodze aukcji publicznej

umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

D

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 Grudnia 2014 roku.

Siedziba Firmy (adres do składania reklamacji) : 

E-TOMAZZO TOMASZ ZIELECKI 

1 MAJA 230 

44-340 GODÓW 

NIP:647-251-90-66 

 

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Godów 

Numer w rejestrze: nr WDEDG 1775/2009 

 

Dane kontaktowe: 

E-TOMAZZO TOMASZ ZIELECKI 

1 MAJA 230 

44-340 GODÓW 

MAIL: etomazzo@o2.pl 

MAIL: THOMASZZIELECKI@GMAIL.COM 

TELEFON DO BIURA: 

+48 6666 333 00 

+48 505 800 785 

 

 

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ: 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem etomazzo@o2.pl ,lub w formie pisemnej na adres Siedziby Firmy. 

Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby firmy. Po uzgodnieniu z Klientem, zostanie podesłany kurier po reklamowany towar bądź zostaną w całości zwrócone koszty odesłania do Nas towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztem zwrotu, jak i ponownej wysyłki przedmiotu. 

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci przelewem bankowym kwotę za towar + najtańszy koszt wysyłki z danej aukcji, na której został dokonany zakup. Zwrot zostanie wykonany w terminie nie dłuższym, niż 10 dni od daty otrzymania przesyłki. 

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: etomazzo@o2.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 

Przesyłkę należy nadać na adres Siedziby Firmy. Do przesyłki prosimy dołączyć potwierdzenie zawarcia umowy (najlepiej paragon / kopia faktury / potwierdzenie przelewu itp.). 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . 

 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 

Login Allegro…………………………………………………………….. 

Adres …..…………………….……..……………………………………. 

Data…………………………………………………………………………. 

…….…………………………………………………………………… 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

 

 

KOSZT ZWROTU RZECZY: 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

 

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

 

Firma E-TOMAZZO zobowiązuje się dostarczać rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com